Zadania i obowiązki konsula honorowego

Słowiński Park Narodowy tanie noclegi lot z wrocławia do krakowa

Konsul honorowy umożliwia oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy polskimi podmiotami gospodarczymi a firmami działającymi w państwie przyjmującym. Podejmuje on też działania sprzyjające aktywizacji współpracy gospodarczej, wymianie handlowej oraz rozwojowi polskiego eksportu. Honorowy konsul propaguje polską myśl techniczną, robi to w szczególności przez przekazywanie właściwym instytucjom i przedsiębiorstwom państwa przyjmującego informacji o polskich osiągnięciach naukowo-technicznych.

Udziela one także pomocy w nawiązywaniu oraz podtrzymywaniu kontaktów naukowych między wyższymi uczelniami i instytucjami naukowymi Polski i państwa przyjmującego. Konsul honorowy przekazuje także materiały i informacje o ośrodkach naukowo-badawczych, które ze względu na prestiż, potencjał naukowy i kierunki prowadzonych badań są interesującym i perspektywicznym partnerem do podjęcia współpracy naukowej. Honorowy konsul podejmuje działania, które służą budowaniu oraz prezentowaniu pozytywnego wizerunku Polski i jej dorobku kulturalnego.